Úvod Nápověda & Info Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Základní ustanovení

Zákazník dokončením objednávky zboží prostřednictvím internetového obchodu uzavírá s prodávajícím tzv. smlouvu na dálku nebo-li také smlouvu uzavřenou distančním způsobem.

Výchozím jazykem pro řešení sporů a pro vyloučení pochybností a chyb v překladu je úřední jazyk domovské země provozovatele. V případě existence více než jednoho úředního jazyka se užije jazyk v němž má internetový obchod uveřejněny obchodní podmínky a dále v pořadí ten, který je v populaci země provozovatele více procentuálně používán.

Elementární rámec práva v tomto obchodě je stejného státu jako domovská země provozovatele.

Objednání zboží

Zboží lze objednat pouze prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu.

Všechny ceny jsou konečné a včetně DPH, není-li uvedeno jinak.

Každá objednávka musí obsahovat platné informace.

V případě jakýchkoliv pochybností může být jakákoliv objednávka odmítnuta a zrušena provozovatelem bez dalšího upozornění nebo vysvětlení.

V případě zrušení zaplacené objednávky prodávajícím má kupující nárok na vrácení uhrazené částky bez zbytečnách odkladů, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů. Další nároky jsou nepřípustné a neplatné.

Dodací lhůta

Všechny uvedené časy a lhůty související s dodacími dny vycházejí z běžných zkušeností a informací od spedičních společností a provozovatel nezaručuje žádnou dodací lhůtu.

Vyjímkou z předcházejícího ustanovení jsou objednávky s deklarovaným nebo jinak určeným časovým doručením.

Poplatek za dopravu a platbu

Je souhrnný poplatek zahrnující spediční poplatek, balné a platební poplatek, pokud se na daný případ vztahuje.

Cla a další poplatky a celní deklarace

Provozovatel poskytuje nezbytnou součinnost při odeslání objednávky do zemí podléhající celním deklaracím spediční společnosti.

Platba celních poplatků a dalších daní a poplatků jde k tíži kupujícího a jako takové jsou jeho povinností a zodpovědností a provozovatel obchodu tyto nemá povinnost nikterak řešit a ani za tyto nemá žádnou odpovědnost.

Záruka

Záruční doba začíná dnem, kdy zákazník zboží obdrží.

Záruka se vztahuje na skryté výrobní a materiální vady v souladu s ustanoveními platných zákonů, po dobu stanovenou zákony a za podmínek stanovených zákony.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnám nebo neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným účelům, než pro které je určen, k nesprávnému skladování, mechanickému poškození, které není způsobeno obvyklým opotřebením, přírodními katastrofami nebo zásahem vyšší moci.

Reklamace

Všechny reklamace jsou vyřizovány v souladu s platnými právními předpisy.

Postup pro vyřizování reklamací, který musí být dodržen, je uveden v jiné části sekce nápovědy online obchodu.

Odstoupení od smlouvy

Obecné podmínky odstoupení od smlouvy, známé také jako vrácení zboží v zákonné lhůtě, jsou ve smyslu platných zákonů.

Zákazník má právo odstoupit od nákupu v časovém období 14 kalendářních dnů. Další postup, který musí být dodržen, je uveden v příslušné části sekce nápovědy online obchodu.

Ochrana dat

Internetový obchod shromažďuje, ukládá a zpracovává pouze informace nezbytné pro legální provozování obchodu a zpracování objednávek a pro prevenci podvodných objednávek.

Objednávkou nebo registrací v internetovém obchodě zákazník souhlasí s tím, že jeho data jsou ukládána a zpracovávána.

Objednávkou nebo registrací v internetovém obchodě zákazník souhlasí s tím, že bude přidán do marketingového seznamu emailových adres obchodu. Tento souhlas lze kdykoliv zrušit v zákaznické administraci, e-mailem nebo odkazem na odhlášení.

Právo na přístup k datům nebo jejich vymazání je zaručeno a prováděno v souladu s platnými právními předpisy.

Závěrečná ustanovení

Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny nákupy v tomto internetovém obchodě.

Tyto smluvní podmínky lze kdykoli změnit. Změny nabývají účinnosti okamžikem uveřejnění.

Jakákoli přepravní, prodejní nebo exportní překážka nebo omezení způsobená vládami států nebo jakýmkoliv jiným orgánem, který je provozovatel povinen dodržovat, se pro účely těchto podmínek považuje za vyšší moc.

Provozovatel obchodu ani poskytovatelé jakékoliv jeho nezbytné nebo zbytné součásti nebo služby nenesou odpovědnost za zásahy vyšší moci.

Operátor obchodu

Provozovatel a jeho obchodní údaje jsou uvedeny na kontaktní stránce obchodu spolu s dostupnými kontaktními informacemi.Counter